20080131

Macro Color Study


Macro Color Study

Macro Color Study

Macro Color Study

dyed hand made paper

4:1

Nikon D200
Nikon PB-6 Bellows Extension
Nikon Reversing Ring
Nikon 55mm f/3.5 Macro lens
Speedotron 2400 strobes x 2Setup shot:

Macro Setup

Macro Setup

Macro Setup

1 comment:

Jackie Willis said...

that looks cool and shows texture